Sepozyum Düzenleme

MAKEDONYA

XVI. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

(Üsküp, 09 Mayıs 2011)

DÜZENLEME  KURULU

Prof.Dr.İrfan Ünver NASRATTINOĞLU

Prof.Selami TAHİR

Dr. Şenol TAHİR

Doç.Dr.Fadil  HOCA

Salih ÜNVER

Zehriyan  SALİH

 

BİLİM KURULU

 

Prof.Dr.Arif AGO (Makedonya)

Doç.Dr.Sevin ALİL (Makedonya)

Prof.Dr.Erman ARTUN (T.C.)

Prof.Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Kırgızistan)

Prof.Dr.Necati DEMİR (T.C.)

Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY (T.C.)

Prof.Dr.Mediha GÜLER (T.C.)

Prof.Dr.Abdurrahman GÜZEL (T.C.)

Prof.Dr.İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan-Nahçıvan)

Prof.Dr.Hamdi HASAN (Makedonya)

Prof.Dr.Nimetullah HAFIZ (Kosova)

Doç.Dr.Fadil  HOCA (Makedonya)

Yrd.Doç.Dr.Doğan KAYA (T.C.)

M.Sabri KOZ (T.C.)

Prof.Dr.Celil NAGİYEV (Azerbaycan)

Doç.Dr.M.Naci ÖNAL (T.C.)

Prof.Dr.Ali Rafet ÖZKAN (T.C.)

Prof.Dr.Sevim PİLİÇKOVA (Makedonya)

Prof.Dr.Hayrettin RAYMAN (T.C.)

Prof.Dr.Suphi SAATÇİ (T.C.)

Prof.Dr.Halim SERARSLAN (T.C.)

Prof.Dr.Saim SAKAOĞLU (T.C.)

Prof.Dr.Nuri YÜCE (T.C.)

Doç.Dr.Mahmut ÇELİK (Makedonya)

 

 

1.Yrd.Doç.Dr.Adile YILMAZ /Türkiye

“Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Su  ve Su ile İlgili İnanışlar” (Водата и верувања поврзани со водата во патописот на Евлија Челеби)

2.Prof.Dr.Ali Osman ÖZTÜRK /Türkiye

“Van Gölü Canavarının Folklorik Yönü”   (Фолклорната страна на чудовиштето од Ванското Езеро)

3.Yrd.Doç.Dr.Aygün ÜLGEN /Türkiye

“Osmanlı Döneminde Boğaziçi’nde Deniz Ulaşımı ve Osmanlı Padişah Kayıkları” (Поморскиот транспорт во Османлискиот период и кајаците на Османлиските султани)

4.Öğr.Gör.Aylin ÖZCAN – Prof.Dr.Nuran KAYABAŞI /Türkiye

“Sivas İli Divriği İlçesi Kadın Giyim Kuşamı” (Женска облека во реонот Дивриги од областа Сивас)

5.Öğr.Gör.Ayşe FIÇICIOĞLU /Türkiye

“Batı Anadolu Geleneksel Türk Kadın Giysilerinden “Ferace” ve Bugünü”   (Западно-анадолската традицинална турска облека “Фереџе“, некогаш  и денес)

6.Prof.Dr.Mustafa ARLI/Türkiye

Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’nın El Sanatları Açısından Değerlendirilmesi”   (Вреднување на ‘Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ oд аспект на ракотворбите)

7.Doç.Dr.Ayten KAPLAN/Türkiye

“Karacaoğlan’ın Ezgilendirilmiş Bir Eserinde Prozodik Unsurlar” (Прозодичните елементи во едно мелодизирно дело на Караџаоглан)

8.Doç. Dr. Aziz KILINÇ- Aslı TARHAN/Türkiye

“Çağdaş  Kosova Türk Çocuk  Edebiyatı’nın Balkanlar’daki Türk Varlığı Açısından  Önemi” (Важноста на модерната косовска турска литература за деца за Турците на Балканот)

9.Öğr.Gör.Bahriye CANPOLAT:

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Türkmen Kadın Giyimi” (Облека на туркменската жена во патописот на Евлија Челеби)

10.Öğr.Gör.Bahriye YALÇINKAYA:

“Denizli İli Babadağ İlçesi’nin Yöresel Dokuma Kumaşlarından Oluşan Giysi Tasarım Örnekleri” (Примероци од дизајнот на облека, формирани од регионалните ткаени материјали од реонот на Бабадаг од областа Денизли)

11.Öğr.Gör.Dr.Banu H.GÜRCÜM /Türkiye

“Türk Tekstilinin Özkültüre Dayanan Desen ve Özgün Koleksiyon Gereksinimi: Evliya Çelebi Örneği” (Потребата од потпирање врз дезен од сопствената култура и уникатна колекција на турскиот текстил: Примерот на Евлија Челеби)

12.Yrd.Doç.Dr.Berrin UYAR AKALIN/Türkiye

Karatovalı Za’ifî ve Gülşen-i Sîmurg’undaki Dil Özellikleri” (Кратовчанецот Za’ifî и јазичните посебности во  „Gülşen-i Sîmurg“)

13.Yrd.Doç.Dr.Birsen ÇİLEROĞLU/Türkiye

“Geleneksel Türk Kadın İç Giyimlerinin İncelenmesi”(Анализа на турската траиционална женска долна облека)

14.Doç.Dr.Candan NEMLİOĞLU/Türkiye

“Osmanlı Bahçe Kültüründe Çârdak ve Kamerîyeler” (Чардакот и Камеријата во османлиската градинарска култура)

15.Yrd.Doç.Dr.Cemali SARI/Türkiye

“Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği” (Имињата на населените места во турската културна географија: Примерот на областа Теке)

16.Prof.Dr.Nuran KAYABAŞI – Öğr.Gör.Gülşen ASLAN /Türkiye

“İskilip’te Dericilik” (Кожарството во Искилип)

17.Yrd.Doç.Dr. Dizar Ercivan ZENCİRCİ/Türkiye

Taşbaskı Türk Halk Hikayeleri” (Турски народни приказни во литографија)

18.Elanur HINISLIOĞLU – Prof.Dr.Mediha GÜLER /Türkiye

“Erzurum İlinde Oltutaşı Kolyeler” (Килибарни ѓердани во областа Ерзурум)

19.Ergün VEREN /Türkiye

“Okuntu Geleneğinde Kibrit, Şeker ve Tuz Örneklemesi”    (Кибритот, шекерот и солта во бајачката традицијата)

20.Yrd.Doç.Dr. Erol ÜLGEN /Türkiye

“Ahmet Midhat Efendi’nin Evliya Çelebi   Seyahatnamesi’nin  İlk Baskısı Öncesi  Görüş ve Önerileri” (Мислења и предлози на Ахмет Мидхат Ефенди пред првото издание на Патописот на Евлија Челеби)

21. Ferda OLBAK MAZAK /Türkiye

“Arşiv Belgelerine Göre, Üsküp’te Dört Sultan’ın Vakıfları” (Фондациите на четири султани во Скопје според архивските документи)

22.Dr. Figen ÖZEREN /Türkiye

Afyon İli Dinar İlçesi Gelin Kıyafetleri” (Невестински облеки во реонот Динар од областа Афјон)

23.Prof.Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU:

“Konya‘da Evliliğe Hazırlıkta Sunulan İkramlar” (Почестувања при припремите за брак во Конја)

24.Yrd.Doç.Dr.Gül PINAR/Türkiye

“Kültürel Fenomenlerin Kadın Yaşamına Etkisi; Kısa Bir Harita” (Влијанијата на културните феномени на животот на жената; Една кратка карта)

25.Yrd.Doç.Dr.Gülsen TEZCAN/Türkiye

“Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Işığında Çevgân: Ata Sporunun Minyatürlü Örnekleri” (Чевган во светлоста на Патописот на Евлија Челеби: Минијатурни примероци на традиционалниот спорт)

26.Dr.Harid FEDAİ/Türkiye

“Selânikli Osman Âdil Bey’in İlk Romanı: Vanda” (Првиот роман на Осман Адил бег од Солун: „Ванда“)

27.Prof.Dr.Nuran KAYABAŞI –  Öğr.Gör.Hilal BOZKURT /Türkiye

“Günümüzde İskilip İlçesinde Yapılan Bitkisel  Örücülük Ve Ağaç İşleri” (Изработки на плетива од растенија и изработки од дрво во реонот Искилип, денес)

28.Yrd.Doç.Dr.Hülya AŞKIN BALCI/Türkiye

“Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma” (Патописот на Евлија Челеби како јазичен материјал за изучувањето на турскиот јазик како странски јазик)

29.Araş.Gör.Dr.İsmail EGE/Türkiye

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İklim İle İlgili Bilgiler ve Bunların Doğruluk Dereceleri” (Информации поврзани со климата и нивната точност во Патописот на Евлија Челеби)

30. Yrd.Doç.Dr.Kadir ÖZKAYA –  Prof.Dr.Velittin KALINKARA/Türkiye

“Geleneksel Denizli Evleri: Ahşap malzeme ve Süslemeler” (Традиционалните куќи во Денизли: Дрвени материјали и украси)

31.Dr.Kadriye ŞAHİN/Türkiye

“Seyahatnamelerin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Evliya Çelebi Örneği” (Вреднување на патописите од антрополошки аспект: Пример Евлија Челеби)

32.Yrd.Doç.Dr.Melek ŞAHAN/Türkiye

Hatti ve Hitit Uygarlıklarında Boğa ve Geyik  İmgelerinin Kullanımı” (Користењето на сликата за бик и елен во Хатти и Хитит цивилизациите)

33.Arş.Gör.Uzm.Yahya ÖZDOĞAN – Yrd.Doç.Dr.Nermin IŞIK /Türkiye

“Türk Mutfağında Baharatlar” (Зачините во турската куња)

34.Yrd.Doç.Dr.Pınar SOMAKÇI /Türkiye

“Türkiye-Makedonya Kültür Sanat Etkinlikleri Çerçevesinde Geleneksel Çalgıların  Yeri ve Önemi” (Местото и значењето на традиционалните инструменти во рамките на културно уметничките активности во Турција-Македонија)

35.Prof. Dr. Mediha GÜLER – Sabire  TIRPAN/Türkiye

“Türk Kültüründe Folklor Kıyafetli Yapma bebek (Cebeci Kız Meslek Lisesi  Programında Yapılan Yapma Bebek Analizi)”  (Кукла со фолклорна носија во турската култура (Анализа на куклата која е правена според Програмата на женската стручна гимназијата Џебеџи))

36.Sabri KOZ /Türkiye

“Dün, Bugün, Yarın Düzleminde Hammer’den Dankoff’a Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi” (Патописот на Евлија Челеби во рамнината вчера, денес, утре од Хамер до Данкоф)

37.Dr. Saliha ÖZELMAS KAHYA /Türkiye

“Beypazarı Yöresi Geleneksel Gelin Giysilerinin Model Özelliği Açısından İncelenmesi (Анализа од аспект на моделот на традиционалната невестинска облека во областа на Бејпазари)

38.Yrd.Doç.Dr. G. Selcan Sağlık ŞAHİN/Türkiye

“Berdinazar Hudaynazarov’un Kumlular Romanında Somut Olmayan Türkmen  Kültür Mirasının İzleri” (Трагите на нематеријалното туркменско културно наследство во романот „Кумлулар“ на Бердиназар Худајназаров)

39.Doç.Dr.Selçuk DUMAN /Türkiye

“Geçmişten Günümüze Manastır Şehrinde Yaşayan Türklerin Sosyo-Kültürel Yapıları“ (Социо-културната конструкција на Турците кои од минатото до денес живеаат во градот Битола)

40.Prof.Dr.Mustafa ARLI – Yrd.Doç.Dr. Sinem Hürrem ŞANLI /Türkiye

“Zamana Direnen Bazı Halk Mimarisi Örnekleri” (Некои народни архитектонски примероци кои му пркосат на времето)

41.Prof.Dr.Şerife CENGİZ /Türkiye

“İstanbul Rüstem Paşa Camii ve Çinileri” (Џамијата Рустем Паша во Истанбул и нејзините украси)

42.Yrd.Doç.Dr. Şeyda ERASLAN /Türkiye

“Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden Notlarla Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu” (Со забелешки играта на сенки Караѓоз и Хаџиват од Патописот на Евлија Челеби)

43.Doç.Dr.Şule ÇİVİTCİ –  Dr.Meryem ARGA ŞAHİNOĞLU – Dr. Figen ÖZEREN –  Öğr.Gör.Nalan GÜRŞAHBAZ /Türkiye

“Türk Epik Destanlarından Manas Destanının  Giyim Kuşam Açısından İncelenmesi” (Од аспект на облеката, анализа од турските епови на епот Манас)

44.Öğr.Gör. Ulviye ÖZÖNDER AYDIN /Türkiye

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Balkanlar’da Su Güzelleri” (Водените убавици на Балканите во Патописот на Евлија Челеби)

45.Yrd.Doç.Dr.Ümit YILDIZ /Türkiye

Kültür Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” (Изучување на турскиот јазик како стански јазик во културен контекст)

46.Prof.Dr.Ümit MERİÇ /Türkiye

“Ahmet Cevdet Paşa’ya Göre; Avrupa Devletleriyle Osmanlı Devleti Arasındaki Tarihi Farklılıklar” (Според Ахмет Џевдет Паша; Историските разлики меѓу Европските држави и Османлиската држава)

47.Prof.Dr.Velittin KALINKARA – Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZKAYA:

“Yaşlanan Dünya ve Türk Kültüründe Yaşlı”  (Светот кој старее и во турската култура стар)

48.Arş.Gör.Uzm Yahya ÖZDOĞAN-Prof.Dr.Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU   Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK:

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Adı Geçen Yiyecek ve İçecekler” (Јадења и пијалоци кои се именувани во Патописот на Евлија Челеби)

49.Doç.Dr.Yusuf TEPELİ /Türkiye

1924 Nüfus Mübadelesinde Antalya İli Demre İlçesine Yerleşen Selanik-Kesriye (Kastoria) Muhacirleri” (Во Размената на население во 1924 година доселениците од Солун-Костур (Касториа) во реонот Демре на областа Анталја)

50.Prof.Dr.Zeynep ERDOĞAN – Yrd.Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU  Prof.Dr.Gürsel DELLAL /Türkiye

“Türkiye’de El Dokuması Halı ve Kilim Üretiminin Bugünü ve Geleceği” (Сегашноста и иднината на рачното ткаење на теписи и килими во Турција)

51.Yrd.Doç.Dr.Zeynep ERGİN /Türkiye

“Evliya Çelebi’nin Vizöründen Gezgin Dünyanın Çağdaş Yollarına” (Од навигаторот на Евлија Челеби до современите патишта на подвижната земја)

52.Prof.Dr.Nüket TÖR:

“Evliya Çelebi’de Sarı Saltık’ın izinden Balkanların Manevi Fatihlerinin  Ziyaretgâhları. (Кај Евлија Челеби, посетувалиштата на духовните освојувачи на Балканот по трагата на Сари Салтук)

53.Araş.Gör.Mustafa Volkan YILMAZ – Arş. Gör. Uzman. Yahya ÖZDOĞAN   Arş. Gör. Esma ENERGİN /Türkiye

“Adana Mutfak  Kültüründe Sokak Yiyecekleri” (Уличните јадења во културата на куњата на Адана)

54.Prof.Dr.Halim SERARSLAN /Türkiye

“Türk Seyahat Edebiyatı ve Evliya Çelebi” (Турската патописна литература и Евлија Челеби)

55.Öğr.Gör.Gülden ABANOZ – Doç.Dr.Şule ÇİVİTÇİ – Dr.Meyrem A.ŞAHİNOĞLU /Türkiye

“Bursa Yöresi Geleneksel Kadın Giysilerinin Teknik ve Desen Açısından İncelenmesi” (Анализа од аспект на техника и дезен на традиционалните женски облеки бо областа Бурса)

56.Yrd.Doç.Dr.Bayram ÇETİN /Türkiye

“Türkiye’de Yayla ve Yaylacılık Kültürünün Değişimine Bir Örnek: Kırıkhan-Hatay  Alan Yaylası”  (Висормнина и еден пример на промена на висорамнинската култура во Турција: Висорамнината Кирикхан-Хатај Алај)

57.Elif ÖZDOĞLAR –  Nazife ÖZDOĞLAR /Türkiye

Evliya Çelebi Tarafından Seyahatname’de Belirtilen Kütahya’daki Yapıların  Günümüzdeki Mevcut Durumu” (Сегашната состојба на градбите во Ќутахја споменати во Патописот на Евлија Челеби)

58.Yrd.Doç.Dr.Aysel Günindi ERSÖZ /Türkiye

“Türkülerde Göç Olgusu ve Türleri” (Преселбата и видовите на преселби во песните)

59.Yrd.Doç.Dr.F.Emel ERTÜRK /Türkiye

“Evliya Çelebi’nin Sözünü Ettiği İstanbul’daki Garip ve Acayip Tılsımlar Konusunda Adı Geçen Hayvan Sembolleri Ve Grafiksel Yorumları” (Симболите на животни и нивните графички коментари споменувани од страна на Евлија Челеби на тема чудните и бизарни знаци во Истанбул)

60.Okt.Deniz ÜNVER /Türkiye

“Türk Halk Oyunlarına Genel Bakış” (Генерлен поглед на турските народни игри)

61.Prof.Dr.Sevim PİLİÇKOVA /Makedonya

“Türk İnanç ve Yaşam Pratiklerinde, Türkülerde, Atasözlerde, Deyimlerde Ateş ve  Yanma   Metaforları” (Метафорите оган и горење во турските верувањата и животна пракса, во песните, поговорките, изреките)

62.Prof.Dr.Arif AGO /Makedonya

Makedon Asıllı Ünlü Türkolog Vanço Boşkov’un Türkoloji Dünyasına Sunduğu  Katkı  (1934-1984)” (Придонесот за светот на туркологијата понудено од туркологот со македонско потекло Ванчо Бошков  (1934-1984) )

63.Dr.Aktan AGO /Makedonya

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Ohri Sancağı” (Патописот на Евлија Челеби и Охридскиот Санџак)

64.Dr.Altay SUROY / Kosova

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Kosova” (Косово во Патописот на Евлија Челеби)

65.Doç.Dr.Mariya LEONTİÇ /Makedonya

“Makedonya’daki Türkçe’nin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Eğitiminde Kültürün  Etkisi” (Влијанието на културата при изучување на турскиот јазик како мајчини јазик и како странски јазик)

66.Yrd.Doç.Dr.Kadriye TÜRKAN /Türkiye

“Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ve Makedonya Türk Masallarında Sihir” (Магијата во Патописот на Евлија Челеби и во турските приказни во Македонија)

67.Agim RİFAT / Kosova

“60.Yılında “Doğru Yol” Tiyatro Kolu” (Театарската гранка на „Догру Јол“ во 60-тата годишнина)

68.Mr. Sena ARİF /Makedonya

“Makedonya Türklerinin Sosyo Кültürü ve Folklor” (Социо-културата и фолклорот на Турците од Македонија)

69.Dragitsa JİVKOVA /Makedonya

“Üsküp Kalesinde Osmanlı Kültüründen” (Од Османлиската култура на Скопската Тврдина)

70.Doç.Dr. Sevin ALİL /Makedonya

“Radoviş ve Yöresindeki Türk Ağzında Kip Kavramı Veren Çekim Ekleri (Zaman Ekleri)” (Модалните наставки (наставките за време) во радовишкиот туски говор)

71.Prof.Dr. Hamdi HASAN /Makedonya

“Türk Dünyası Bilmeceleri İçinde Makedonya Türklerine Özgü Türk Bilmeceleri” (Во пословиците од турскиот свет, турските пословици сопственост на Турците од Македонија)

72..Doç.Dr. Nazim İBRAHİM /Makedonya

“Valandova ve Yöresi Türk Ağzında Vurgu” (Акцентот во турскиот говор во Валандовско)

73.Hüseyin ŞABAN / Yunanistan

“Batı Trakya Türk Sivil Toplum Örgütleri ve Kültürel Hayata Katkıları”

(Турските невладини организации во Западна Тракија и нивниот придонес во културниот живот)

74.Hayat ŞEMİ /Azerbaycan

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi`ndeki Azerbaycan Türk Halk Kültürü Örnekleri Üzerine”

(Примерите на Азербејџанската турска народна култура во Патописот на Евлија Челеби)

75.Doç.Dr. Mahmut ÇELİK /Makedonya

“Türk ve Makedon Çocuk Edebiyatinda – Ekoloji evre) Eğitimi Yardimiyla Çoçocukların Sosyaleşmesi ve İnsani Kişililklerinin Gelişimi” (Во турската и македонската литература за деца  – социјализацијата на децата и развојот на хуманитарната личност со помош на образованието за екологија (животна средина) )

76. Hasan TELLİ /Türkiye

“Valandova Bölgesinde Türklerin Dini Hayatı” (Религискиот живот на Турците во Валандовско)