Tüzük

T Ü Z Ü K

Hıdırellez-Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST -Çalıklı, Valandova Derneği

Valandova, Çalıklı’dan

Hıdırellez-Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneğinin

T Ü Z Ü Ğ Ü

27.12.1998 yılı

Vatandaş Dernek ve Vakıflar Kanunun 5, 20 ve 76 maddelerine (02.07.1998 tarihli ve No:31 sayılı Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi ) ve Hıdırellez Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneği Tüzüğünün 22. maddesine dayanarak, 27.12.1998 tarihinde düzenlenen Kurultayında şu karar alınmıştır:

Hıdırellez-Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneğinin

T Ü Z Ü Ğ Ü

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

Hıdırellez- Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneği

/Devamda DERNEK/, vatandaşların çıkarlarını gerçekleştirmek ve uyum sağlamak ve ilgili vatandaşların çoğunun kültür, eğitim, bilim ve spor yaşamının iyileştirme amaçlı eylemler ve aktiviteler uygulamak için vatandaşların serbest toplanarak kurdukları dernektir.

Madde 2

Dernek daha geniş bir toplumsal çıkarısının gerçekleştirilmesi için vatandaşları toplar ve bununla eğitim, bilimsel, kültürel ve spor alanında ihtiyaçlar tatmin edilir.

Madde 3

Herbir yetişkin Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı gönüllü olarak yazılı beyanname vererek Dernek üyesi olabilir.

Dernek üyesi başvuru formu, yani uyelik kartı ile gerçekleştirilir ve dernekten dışlanma veya uyeliğinin sona ermesi durumlarda silinir ve kart geri iade edilir.

Dernek kendi üyelerinin Kayıt Defterini tutar ve aynısını yılda bir kez günceller.

Madde 4

Dernek üyesi, Dernek organlarında seçilme, derneğin çalışmalarına katılma ve Derneğin kalkınma ve popülerlik için katkıda bulunma hakkına sahiptir.

Madde 5

Dernek üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

 • Düzenli aidat ödemek,
 • Toplantılara katılmak,
 • Derneğin Program faaliyetlerinin uygulanmasında somut adımlar

Madde 6

Dernek, vatandaşlar ve vakıflar derneği olarak, amaçlarını, görevlerini ve faaliyetlerini Makedonya Cumhuriyeti Anayasası, bu Tüzük ve bu alanlarla ilgilenen diğer yasal normlarda belirlenmiş şekillerde uygulayacaktır.

Madde 7

Derneği, Dernek Başkanı temsil eder ve savunur.

Madde 8

Derneğin adı: Valandova Çalıklı’dan, Hıdırellez-Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneği. (Yazının devamında Dernek).

Madde 9

Dernek merkezi, Valandova Belediyesi Çalıklı Kasabasında dır. Dernek Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde ve yurtdışında çalışır.

Madde 10

Dernek bir tüzel kişidir.

Derneğin, kendi kaşe ve mühürü vardır. Mühür yuvarlak ve Derneğin adını içeriyor:

Hıdırellez-Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneği.

Ve ortasında Derneğin logosu: Hıdırellez Küpü bulunmaktadır.

Derneğin kaşesi dikdörtgen ve aşağıdaki yazılıdır:

Hıdırellez-Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneği

Madde 11

Derneğin çalışmaları herkese açıktır.

Çalışmalarda kamuya açık olmasını, Dernek üyelerinin tüm aktiviteler hakında sıralı bilgilendirme, program görevlerinin gerçekleştirimesinin inceleme imkanları, Dernek Organların çalışmla raporları, finansal işlemler raporları vb sunulması ile sağlanır.

Üyelerinin ve genel halkın bilgilendirilmesi için basın, radyo, televizyon vb. kullanılır.

Madde 12

Vatandaşlar, Hıdırellez Bahar Şenlikleri – HID BAH ŞEN FEST – Çalıklı, Valandova Derneğinde daha geniş toplumsal ihtiyaçları gerçekleştirmek için örgütlenmekteler ve önemli amaç ve görevler şunlardır:

 • Kültür, eğitim, bilim ve spor alanındaki faaliyetleri kapsayan Etkinliği düzenlemek,
 • Derneğin organizasyonu ile, söz konusu değerlerin geliştirme ve depolanması için tüm ilerici fikirleri kapsamak,
 • Folklor, halk müziği ve şarkısı, halk kostümü, sergiler, tiyatro gösterileri, şiir, bilimsel sempozyum, geleneksel ve modern spor yarışmaları alanında faaliyetler organize etmek,
 • Bu alanlarda öncelikle kültürel ve eğitim vurgusunu öne çıkaran Etkinlik,
 • Sunum ve yarışma düşüncesini öne çıkaran Etkinlik,
 • Uluslararası işbirliği ve uluslararası katılım imkanları ile Etkinlik,
 • Kabarık sayda farklı kitle (yaş, dil, etnik, dinsel, vb) katılımı ile Etkinlik,
 • Kalıcı yazı, kayıt ve belgelenmiş malzemeler brakmak ve gelecekte gelecek nesiller tarafından kullanılacak,
 • Kültürün, yüzyıllarca oluşturulan, zenginliktir düşüncesini yaymak ve korumak gerektiğini ve emin ellere, yani gelecek nesillere miras olarak teslim edilmesi ve onlar da takdir ve korumasını
 • Ve daha geniş toplumsal değerleri teşvik etmek için diğer

DERNEĞİN FİNANSMANI

Madde 13

Dernek finansmanı şundan gerçekleşir:

 • Abonelik
 • Bağış,
 • Bütçe,
 • Yetkililer, örgütler, topluluklar ve diğer hizmetler primleri
 • Ticaret şirketleri,
 • Ve diğer

Madde 14

Önceki maddede belirlenen yollardan elde edilen finansmanların kullanım ve tasarruf bu Tüzük ve diğer kanunlarda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Madde 15

Elde edilen finansmanın kullanımı ve kontrolunu için bu Tüzükte belirlenmiş yetkilere dayanarak Derneği kurumları karar alırlardır ve aynıları bu fınansmanın ekonomik şekilde kullanımı için ve usulsüzlüklerin giderilmesi için önlemler alırlar.

Madde 16

Dernek, Derneği’nin yıllık gelir ve gider mali planı kabül eder.

Mali planı, Tüzüğün 1. maddesine uygun şekilde elde edilen gelirler ve toplumsal aktiviteler giderleri, çalışanların maaş giderlerini /olduğu zaman/, çalışanların ortak harcamaları, Derneğin çalişması için malzeme maliytetleri ve çalışmalarla ilgili diğer giderleri kapsamaktadır.

DERNEĞİN YÖNETİLMESİ

Madde 17

Dernek üyeleri doğrudan veya dernek organlarında bulunan kendi temsilcileri aracılığıyla düzenli olarak Derneği yönetirler.

Üyenin / temsilcisinin hak ve görevleri şunlardır:

 • Dernek organlarına seçmek ve seçilmek,
 • Ortak ilgi alanına giren sorunlara çözümler önermek,

-Tüzükten, program amaçlarından ve hedeflerinden ve kabül edilen karar ve sonuçlardan kaynaklanan toplumsal ve diğer faaliyetlerinin gelişmesi ve ilerletirmesi için.

 • Tam olarak, Tüzük ve program faaliyetlerinin hükümlerini uygulamak
 • Dernek çıkarlarını ve görüşlerini temsil etmek
 • Gereken alanında uzmanlık ve diğer yardımlar

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 18

Derneğin Organları şunlardır:

 1. Dernek Meclisi
 2. Yönetim Kurulu / Başkanlık

Madde 19

Dernek Meclisi, Derneğin üyeleri tarafından seçilen 27 üyeden oluşmaktadır. Temsilcilerin görevi 4 yıl sürmektedir.

Meclis gerek duyulunca veya yılda en azından bir kez toplanır.

Madde 20

Meclis oturumu Meclis Başkanı tarafından toplanır.

Meclis oturumu Dernek Başkanlığı veya Meclis tam sayısının beşte birinin teklifi üzerine toplanır.

Bir teklifin tarihinden itibaren 14 gün içinde Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağırılma yoksa, Başkanlık veya kurucular tarafından düzenlenecektir.

Başkanlığın çalışmaları hakkında Meclis Oturumu, Denetleme Komisyonunun teklifi üzerine toplanabilir.

Dernek Meclisi oturumları örgütlenmesi Meclis İçtüzüğünde belirlenir.

Madde 21

Derneğin Meclisi, sıralı ve olağanüstü Meclis oturumlarında kendi üyeleri arasından Meclisin yürütme organı olan Başkanlığı seçer.

Madde 22

Meclis temsilci veya üye tam sayısının yarısından daha çok katılım var ise geçerli karar alabilir.

Kural gereği, Mecliste mevcut temsilcilerin oy çoğunluğu ile karar verilir. Meclis yetkilikleri şunlardır:

 • Derneğin Tüzüğünü getirmek ve değişiklikler ve eklemeler yapmak,
 • Başkanlık üyeleri seçer ve görevden alır,

-Derneğin 4   yıllık  süre  için   çalışmaları hakkında, yıllık  programlarda operasyonlendirik, Program yönlendirmesi kabul eder,

 • Başkanlığının iki meclis toplantı arasındaki raporunu inceler ve kabul eder,
 • Derneğin iki meclis toplantı arası mali durumunu takip eder,
 • Mali planı ve Meclisin yıllık finans raporunu kabul eder,
 • Derneğin elde ettiği gelişmeleri tartışır ve Derneğin gelecekteki gelişmesi için yön

verir,

 • Derneği ilgilendiren konular hakında kararlar, sonuçlar, tavsiyeler alır,
 • Ticari şirketlerin kurulmasına karar verir,
 • Tüzük ve Yasalardan doğan diğer görevleri de yapar.

Madde 23

Dernek Başkanlığı,   Meclisin yürütme organıdır ve Derneğin çalışmaları ve gelişmeleri için her üyenin eşit hak, yükümlülük ve sorumlulukları vardır.

Madde 24

Dernek Başkanlığı 9 üyeden oluşur.

Başkanlık üyelerinin dönemi yeniden seçilme imkanı ile 4 yıldır.

Başkanlık kendi üyelerinde yeniden seçilme imkanı ile 4 yıllık bir süre için Başkan

seçer.

Başkanlık Başkanı aynı zaman Meclis Başkanı ve Dernek Başkanıdır ve Derneği temsil eder ve savunur.

Madde 25

Başkanlık yetkilikleri şunlardır:

 • Derneğin Tüzük ve Program görevlerini ve Meclisin karar ve sonuçlarını da uygular,
 • Yıllık çalışma programını kabul eder ve uygular,
 • Tüzük Önerileri ve değişiklikleri önerir,
 • Uygun yönetmelikler getirir, anlaşmalar kabul eder ve sözleşmeler imzalar,
 • Meclis toplantılarını belirler ve malzemeleri hazırlar,

-Kalıcı ve geçici komisyonların kurulması ve çalışmalarını kararları alır ve onların çalışmalarını yönlendirir,

 • Çeşitli aktiviteler ve etkinlikler organize eder ve düzenlemelerinde aktif olarak

katılır,

 • Ödüller, takdirler ve sertifikalar kararları alır,
 • Temel araçlarının ihale ve satış kararları alır,
 • Şikayet ve itirazlar üzerine kararlar alır,
 • Dernek Tüzüğünden doğan diğer görevler de

Madde 26

Başkanlık, çalışmaları için Dernek Meclisi önünde sorumludur. Başkanlık gerektiğinde karşılaşır ve toplantılar tutar.

Toplantıları Başkan çağırır.

Başkanlığa toplantı için öneri sunabilirler: Başkanlığının üye sayısının yarısı, Meclis üyelerinin üşte biri, Denetleme Komisyonunun önerisi üzerine.

Toplantıları Başkan yönetir ve başkanlığını yapar, onun yokluğunda bu görevi Başkanlık tarafından seçilen bir üye yapar.

Toplantı için davetiye şeklini ve toplantılarda diğer konularda çalışma şeklini Çalışma kuralları ile düzenlenir.

Madde 27

Meclis ve Başkanlığının yasal görev ve kararları gerçekleştirmek için, Başkanlık, Denetleme Komisyonu ve diğer çalışma organları kurar.

Denetleme Komisyonunun bu Tüzük ve Derneğin harcama ve gelir hükümlerinin uygulanmasını kontrol eder.

Denetleme Komisyonunun kendi bulgu ve kararlarını Meclis ve Dernek Başkanlığına sunardır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 28

Derneğin işlemleri sona erer eğer, Dernek üyeleri tarafından karar alınır ise, üye sayısı kuruluş için belirlenen sayının altına azalır ise, Kanunun 52. maddesinde belirtilen nedenler ortaya çıkar ise.

Derneğin feshi hakkında kararı, Meclis tarafından, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile

alınır.

DERNEK MECLİSİ

İş bu belge aslına uygun olarak Makedonca’dan Türkçe’ye tarafımdan tercüme edilmiştir.

Selami TAHIR – M.C. Gevgeliya Mahkemesi Yeminli Tercümanı Valandova, 26 / 02 / 2011 yılı

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ