Sempozyum Düzenleme 2015 yılı

20. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

8 Mayıs 2015 , Üsküp / Makedonya

(Otel Kontinental – Konferans Salonu)

20-ти МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА ТУРСКА КУЛТУРА

8 мај 2015 г. Скопје / Македонија

(Хотел Континентал – Конференциска сала)

P R O G R A M – ПРОГРАМА:

Saat 09.50      KARMA TÜRK SANATLARI SERGİSİNİN AÇILIŞI

( ОТВАРАЊЕ НА МЕШАНА ИЗЛОЖБА НА ТУРСКАТА УМЕТНОСТ)

Saat 10.00 SEMPOZYUMUN AÇILIŞI  (ОТВАРАЊЕ НА СИМПОЗИУМОТ)

Açılış konuşmaları (Обраќања на отварањето)

– Prof.Selami TAHİR (Sempozyum Başkanı – Претседател на симпозиумот)

– Tahsin İBRAHİM (MATÜSİTEB Başkanı – Претседател на МАТУСИТЕБ)

– Prof.Dr.İrfan Ü.NASRATTINOĞLU (HKAK Genel Başkanı – Генерален претседател на  ХКАК)

– Protokol konuşmaları (Протоколарни обраќања)

Saat  10.30 BİLDİRİLERİN SUNULMASI ( ИЗЛАГАЊЕ НА РЕФЕРАТИТЕ )

Saat  12.30 ÖĞLE  YEMEĞİ( РУЧЕК )

Saat  14.00 BİLDİRİLERİN SUNULMASI ( ИЗЛАГАЊЕ НА РЕФЕРАТИТЕ )

Saat  15.30 ÇAY-KAHVE MOLASI ( ПАУЗА ЗА ЧАЈ – КАФЕ )

Saat  15.45 BİLDİRİLERİN SUNULMASI ( ИЗЛАГАЊЕ НА РЕФЕРАТИТЕ )

Saat 17.30  SEMPOZYUMUN KAPANIŞI VE YILIN PORTRESİ

( ЗАТВАРАЊЕ НА СИМПОЗИУМОТ И ПОРТРЕТ НА ГОДИНАТА)

BİLDİRİ SUNANLAR VE BİLDİRİ BAŞLIKLARI – ИЗЛАГАЧИ И НАСЛОВИ НА РЕФЕРАТИ

1. Prof.Dr.Arif AGO (Makedonya)

“Makedon Asıllı Ünlü Türkolog  Vanço Boşkov’un  Üsküplü Klasik Şair İshak Çelebi Hakkında Yaptığı Çalışmalar”

(Истражувања направени од познатиот турколог од македонско потекло Ванчо Бошков за поетот класичар од Скопје Исхак Челеби)

2. Prof.Dr. Celil NAGİYEV (Azerbaycan)

“Bediî Edebiyatta Çeviri Meselesi – İvo Andriç’in Drina Köprüsü Üzerine”

(Прашањата околу преводот во естетската литература –Мостот на Дрина од Иво Андриќ)

3. Prof.Dr.Sevin  ARSLAN (Makedonya)

“Osmanlı Balkan Kent Kültüründe Türk Kadınının Yeri ve Önemi”

(Местото и значењето на турската жена во османлиската балканска урбана култура)

4. Dr. Recep ŞKRELİ  (Sırbistan)

“Tito Yugoslavya’sı Döneminde Boşnak Kadınların Özgürleşmesi”

(Еманципацијата на босанската жена во периодот на Титова Југославија)

5. Prof.Dr.Danuta CHMIELOWSKA (POL)

“XX.Yüzyılın Başında Avusturya Hükümeti Tarafindan Bosna’ya

Gőnderilen İki Polonyalı Doktor Hanımın İş Hatırası”

(Сеќавања за професијата на две полски лекарки испратени во Босна од страна на Владата на Австрија во почетокот 20-ти век)

6. Dr.Mehmet TÜTÜNCÜ (Hollanda)

“Evliya Çelebinin Üsküp’te Kayıd Ettiği Kitabeler ve Şimdiki Durumları”

(Натписите на камени плочи во Скопје евидентирани од Евлија Челеби и нивната сегашна состојба)

7. Yrd.Doç.Dr.Murat ATEŞ (Türkiye)

“Balkan Göçünün Sevinç Çokum’un ‘Bizim Diyar’ Romanına Yansımaları”

(Рефлексиите на Балканските миграции во романот „Наша земја“ од Севинч Чокум)

8. Dr.Dragitsa JİVKOVA (Makedonya)

“EskiÜsküpÇarşısı- Geçmiş, Gelenek, KültürHazinesi “

(Старата турска чаршија – историска, традицинална, културна ризница)

9. Doç.Dr.Mensur NUREDİN (Makedonya)

“Makedonya Türkleri’nde ve Bazı Türk Topluluklarında Doğumla İlgili İnançlarVeUygulamalar”

(Верувања и практики кај Турците во Македонија и кај некои турски заедници поврзани со породувањето)

10. Doç.Dr.Türkan ERDOĞAN (Türkiye)

“Hale Seval’in Belgesel Öykülerinde Balkan Coğrafyasına Dair Sosyolojik Temalar”

(Социолошки теми за Балканскиот регион во документарните раскази на Хале Севал)

11. Prof.Dr.Sevim PİLİÇKOVA (Makedonya)

“Halk Hikaye ve Türkülerinde İnançların Fonksiyonu”

(Функцијата на верувањата во народните приказни и песни)

12. Prof.Dr.Aziz KILINÇ (Türkiye)

“Çanakkale’de Hıdırellez Kutlamaları”

(Хидралезните прославувања во Чанаккале)

13. Yrd.Doç.Dr.Fatma Zehra PATTABANOĞLU (Türkiye)

“Türk-İslâm Düşüncesinde Hızır Tasavvuru ve Hızır Bilgisinin Mahiyeti”

(Природата на Хизир мислата и Хизир знаењето во турско-исламската мисла)

14. Yrd.Doç.Dr.Gülten KÜÇÜKBASMACI (Türkiye)

“Manzum Anonim Halk Edebiyatı Ürünlerinde Hızır Algısı”

(Хизир перцепцијата во анонимните народни книжевни поетски дела)

15. Yrd.Doç.Dr.Şerife UZUN (Türkiye)

Klasik Türk Şiirinde Nevruz Geleneği ve Nevrûziyyeler”

(Невруз во класичната турска поезија и неврузските песни)

16. Dr.Altay SUROY (Kosova)

“Osmanlı’da Padişahın Ödüllendirdiği Hicviye” (Наградена критика од Султанотво Османлискиот период)

17. Selda İSMAİL (Romanya)

“Dobruca Türk Hikâyeleri ve Efsaneleri” (Турските приказни и легенди во Добруџа)

18. Prof.Dr.Fuat YÖNDEMLİ (Türkiye)

“Kırım/Bahçesaray’daki Gözyaşı Çeşmesi” (Фонтаната од солзи во Бахчесарај/Крим)

19. Prof.Dr.Gülzura CUMAKUNOVA (Kırgızistan)

“Kırgızlar’da Manasçılık Geleneği”

(Традицијата за Манасство кај Киргизите)

20. Yrd.Doç.Dr.Ayşegül DERMAN (Türkiye)

“Dede Korkut Hikâyelerinde Çevre ve Çevre Eğitimi Unsurları”

(Животна средина и елементи на едукација за животна средина во расказите за Деде Коркут)

21. Yrd.Doç.Dr.Osman YILDIZ (KKTC)

“Küçük Paşa Romanında Halk Kültürü ve Dili” (Народната култура и јазик во романот Малиот Паша)

22. Dr.Taner GÜÇLÜTÜRK (Kosova)

“EdebiyatEleştirisindeKosovaTürkEdebiyatı”

(Косовската Турска книжевност во литературната критика)

23. Dr. Zeynel POLAT (Irak)

“Irak Tuzhurmatu ve Dakuk Türkmen Düğünlerinde Halkbilim İzleri”

(Фолклорни елементи  во Тузхурмату и Дакук туркменските свадбите во Ирак)

24. Doç.Dr. Eşqane BABAYEVA (Azerbaycan)

“XX.Yüzyılın İlk Yarısı Türk Romanında Değişen Dünya ve Kültürel Değerler”

(Светот кој се менува и културните вредности во турскиот роман од првата половина на 20-тиот век)

25. Selda ADİLLER (Kosova)

“Makedonya, Radoviş’in Anadolu Yörükleri” (Анадолските Јуруци од Радовиш, Македонија)

26. Dr. Yasminka RİSTOVSKA PİLİÇKOVA (Makedonya)

Makedonya Yörük Türklerinin Geleneksel Kostümlerinde Kullanılan Fitomorfik Motiflerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Makedon Geleneksel Nakış Dekorasyonu

(Компаративна анализа на фитоморфните мотиви застапени во традиционалната носија на Турско  Јуручкото население од Македонија и македонска традиционална везбена орнаментика)

27. Prof.Dr.Mariya LEONTİÇ (Makedonya)

“Gramer Kitaplarının Türk Dilinin Öğrenilmesinde Yararları” (Предностите на граматичките книги во учењето на турскиот јазик)

28. Yrd.Doç.Dr.Arif ÇERÇİ

“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beden Dili ve Duygu Bildiren Yansıma Sözcük Türündeki Ünlemlerin Öğretimi”

(Јазикот на телото и учење на зборовите кои искажуваат емоции во учење на турски јазик застранци)

29. Yrd.Doç.Dr.Serdar DERMAN (Türkiye)

“Türkçe Öğretmen Adaylarının “Dil” Kavramıyla İlgili Metaforik Algıları”

(Метафорични согледувањана кандидатите за наставници по турски јазик во врска со концептот „јазик“)

30. Doç. Dr. Aktan AGO  (Makedonya)

“XIX. ve XX. Yüzyılda Makedon Dram Yazarlarının Eserlerinde Türkçe Kelimelerin Anlam Değişmeleri (Mecazi Anlamları)”

(Промени во значењето на турските зборови во делата на македонските драмски писатели во 19-ти и 20-ти век (метафорични знчења))

31. Dr.Osman EMİN (Makedonya)

“İkinci Dünya Savaşından Sonra Makedonya’da Türkçe Eğitimin ve Türkçe Dersin Gelişimi”

(Развојот на образованието на турски јазик и предметот Турски јазик во Македонија по Втората светска војна)

32. Yrd.Doç.Dr.Burcu  ÖZTÜRK (Türkiye)

“Kültür Aktarımında Çocuk Kitaplarının Rolü” (Улогата на книгите за деца во трансферот на култура)

33. Araş.Gör.Şener KÜÇÜKTEPE – Prof.Dr.Mediha GÜLER (Türkiye)

“Raşit Efendi Kütüphanesi’nde Bulunan Ciltlerden Örnekler”

(Примероци од книгите во библиотеката Решит Ефенди)

34. Prof.Dr.Nazim İBRAHİM (Makedonya)

“Makedonya Türk Ağızlarında ‘Yumuşak G’ Ünsüzü” (Согласката „меко Г“ во турските говори во Македонија)

35. Doç.Dr.Gözde ÇOLAKOĞLU SARI (Türkiye)

“Asya’dan Avrupa’ya Yaylı Çalgılar İcra Teknikleri Paralelinde Bir Sınıflandırma”

(Една класификација во паралелата на техниките на извршување на жичените инструменти од Азија до Европа)

36. Dr.Ayhan SARI (Türkiye)

“Kemençe Dörtlemesi’nden Ortak Kültürel Coğrafya Orkestrasına“

(Од Кеманче квартет до Заедничкиот културен географски оркестар)

37. Doç.Dr.Valide PASHAYEVA

“Safevi Minyatürlerinde Görülen Hayvan Figürlü Tekstil Örnekleri”

(Текстилни примероци на животински фигури во минијатурите во Сафеви)

38. Yrd.Doç.Dr. Nevbahar GÖKSEL – Öğr.Gör. Şükran TÜMER

“Geleneksel Balkan Giysilerinin İncelenmesi, Gömlek ve Yelek Örneğinde Alternatif Tasarımlarda Uygulanması “

(Истражување на традиционалните балкански облеки, примена на алтернативни креации во примероци на кошула и елек)

39. Araş.Gör.Fatma Aybala KEÇİCİ – Prof.Dr.Mediha GÜLER   (Türkiye)

“Konya İli Çeltik İlçesi İğne Oyaları” (Везови со игла во реон Челтик, област Коња)

40. Doç.Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ – Öğr.Gör.Mine CERANOĞLU (Türkiye)

“Posta Pullarındaki Geleneksel Kadın Başlıklarının İncelenmesi”

(Истражување на традиционалните женски покривки за глава на поштенските марки)

41. Öğr.Gör.Mine CERANOĞLU – Öğr.Gör.Feride GÜLER (Türkiye)

“Kispetin Modern Giysi Tasarımlarına Yansıması” (Рефлексијата на киспетот во модерните дизајни на облека)

42. Yrd.Doç.Dr.Güven ARIKLI (KKTC)

“KKTC’ndeki Resmi Bayramların Kıbrıs Basınındaki Yeri (1960-199)”

(Местото на државните празници во Турска Република Северен Кипар во Кипарскиот печат)

43. Öğr.Gör.Osman TÜRK (KKTC)

“Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Mukavemet Teşkilatının Yeri ve Önemi”

(Местото и значењето на Организацијата на турски отпор во Турска Република Кипар)

44. Arş. Gör.Burcu KÖSE KHIDIROV  (Türkiye)

“Yeni Yüzyılın Teknolojik Getirilerinin İstanbul’un Kamusal İç Mekanlarına Etkisi”

(Влијанијата на технолошките придонеси на новиот век во јавниот ентериер на Истанбул)

45. Araş.Gör.Elif ÖZDOĞLAR (Türkiye)

“İstanbul’un Pastaneleri ve Tarihsel Gelişim Süreçleri” (Слаткарниците на Истанбул и нивниот историски развој)

46. Araş.Gör.Çağrı YALÇIN (Türkiye)

“İstanbul’da Kafelerin Tarihsel Gelişim Süreci” (Историскиот развој на кафулињата во Истанбул)

47. Mehmet İsmail ÖKSÜZ (Türkiye)

“Bodrum’da Gerçek Otantik Yaşam, Kültür ve Yağhane”

(Вистинскиот традиционален живот, култура и Јагхане во Бодрум)

48. İbrahim BALTALI (Yunanistan)

“Rodop Rüzgarı Dergisinin Batı Trakya Türk Kültürünün Gelişimine Katkıları”

(Доприносот на списанието Родопски ветар во развојот на турската култура во Западна Тракија)

49. Dr.Hatice ESEDOVA (Azerbaycan)

“Tebriz Halıcılığının Tarihi” (Историјата на изработка на Тебриз теписи)

50. Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN (Makedonya)

“Uluslararası Hukuk Bağlamında Makedonya’da Anadilde Türkçe Eğitim Hakkı”

(Правото на образование на Турски јазик во Македонија во контекст на меѓународното право)

51. Doç. Dr. Garip KARTAL (Makedonya)

“Okulların Başarılı Eğitimi İçin Okul ve Öğretmen Çalışmalarının Değerlendirilmesi”

(Евалуација на работата на училиштата и наставниците за успешно образование во училиштата )

ESERLERİ SERGİLENECEK OLAN SANATÇILAR

(УМЕТНИЦИ ЧИИ ДЕЛА ЌЕ БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ)

Doç.Dr.Valide PASHAYEVA

Yrd.Doç.Dr.Nevbahar GÖKSEL

Öğr.Gör. Ayşe FIÇICIOĞLU

Araş.Gör. Hanife UYSAL

Araş.Gör.Özge KILIÇ

Öğr.Gör.Şükran TÜMER

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ